InfoInfo.html
RegistrationRegistration.html
HotelHotel.html